Xáċ ċɦếէ trong đám cháy và kỹ năng che giấu siêu đẳng của kẻ şáէ nhân ηɠɦĭệη мα тυý

Đᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ́ʏ ʙᴜ̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ, ɴɢᴏ̣ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴄᴀᴏ ᴠᴜ́ᴛ ǫᴜᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴀ̂ʏ ᴛʀᴏɴɢ đᴇ̂ᴍ ᴛᴏ̂́ɪ ʙɪ̣ᴛ ʙᴜ̀ɴɢ. Tʀᴏɴɢ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ɴʜᴏ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ L, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ̂̀ đᴀ̣ᴄ ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ́ʏ ᴍᴀ̆́ᴛ đᴀ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏ ᴛᴀ̀ɴ. Lᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴀ̀ɴ ᴛɪ́ᴄʜ đᴇɴ xɪ̉ɴ ʟᴀ̀ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ́ʏ xᴇ́ᴍ.

Vᴜ̣ ᴄʜᴀ́ʏ ᴛʀᴏɴɢ đᴇ̂ᴍ

Đᴇ̂ᴍ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ 11/11/2016, ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Bᴜ̀ɪ Tʜɪ̣ L (xᴀ̃ Tɪᴇ̂ɴ Dᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Sᴏ́ᴄ Sᴏ̛ɴ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʙᴏ̂́ᴄ ᴄʜᴀ́ʏ. Nɢᴏ̣ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ́ᴛ đᴀ̃ ʙᴀᴏ ᴛʀᴜ̀ᴍ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴ ʀᴏ̣̂ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ, ᴍᴜ̀ɪ ᴋʜᴇ́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ́ɪ đᴇɴ ᴄᴜᴏ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴏ́.

Gɪᴜ̛̃ᴀ ᴍᴇ̂ɴʜ ᴍᴏ̂ɴɢ ʙᴏ́ɴɢ ᴛᴏ̂́ɪ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ đᴀ̃ ʟᴀᴏ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̂ᴍ ᴅᴀ̣̂ᴘ ʟᴜ̛̉ᴀ. Kʜɪ ɴɢᴏ̣ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴛᴀ̆́ᴛ, ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ L ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ “ᴛᴀ̀ɴ ᴛɪ́ᴄʜ”. Tʀᴏɴɢ đᴀ́ᴍ ᴛʀᴏ ᴀ́ᴍ ᴋʜᴏ́ɪ, ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ xᴀ̂́ᴜ sᴏ̂́ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ. Lᴜ́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ, ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ʙᴀ̀ L ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ʀᴀ ᴋʜɪ ɴɢᴏ̣ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ʙᴜ̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ.

Cᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Sᴏ́ᴄ Sᴏ̛ɴ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴛɪ̉ ᴍɪ̉ ʟᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɢᴏ́ᴄ ɴʜᴀ̀ đᴇ̂̉ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ. Bᴀ̀ L đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪ̣ đᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴀ́ʏ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ.

Tᴜʏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴋʜɪ ᴄᴀ́ᴄ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ, ʜᴏ̣ đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ. Tʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴀ̀ L xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴀ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʟᴜ̛̣ᴄ. Đᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ́ʏ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏ̛ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏ́ɪ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴅᴜ̣ɴɢ ʙɪ̣ ᴛʜᴀɴ ʜᴏᴀ́, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ᴍᴀ̆́ᴛ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʟᴏ̣̂ɴ, xᴏ̂ xᴀ́ᴛ.

Bᴀ̀ L đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ đᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ́ʏ xᴀ̉ʏ ʀᴀ. Nʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴜ̣ ʜᴏ̉ᴀ ʜᴏᴀ̣ɴ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̀ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴀ̃ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴇ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Cᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ (ᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛ ʟɪᴇ̣̂ᴜ)

Bᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏ ᴛᴀ̀ɴ

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪᴀ̉ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ đᴀ̣̆ᴛ ʀᴀ. Cᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̀ᴏ ᴅᴜ̀ ʟᴀ̀ ɴʜᴏ̉ ɴʜᴀ̂́ᴛ.

Bᴀ̀ L ᴠᴏ̂́ɴ ᴄᴏ́ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ʏᴇ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ. Sᴜᴏ̂́ᴛ ʙᴀᴏ ɴᴀ̆ᴍ ʙᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɪ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ “ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ”.

Cᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴏ̂̀ đᴀ̣ᴄ, ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ ᴄᴏ̀ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ. Vᴀ̣̂ʏ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴠɪ̀ sᴀᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʜɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ɴʜ, ᴄʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪ̣ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴅᴀ̃ ᴍᴀɴ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́? Mᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ɴᴀ̀ᴏ đᴀ̃ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴋɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ?

Sᴜᴏ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ sᴀᴜ đᴏ́, ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀɪɴʜ sᴀ́ᴛ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʀᴀ̀ sᴏᴀ́ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴛʀᴜʏ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀɴʜ ᴍᴏ̂́ɪ ᴅᴜ̀ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̛ ʜᴏ̂̀ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ, ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀɪɴʜ sᴀ́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ʙᴀ̀ L ᴄᴏ́ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ, ɢᴏ̂̀ᴍ: 3 ɴʜᴀ̂̃ɴ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴠᴀ̀ɪ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢʜɪ̀ɴ đᴏ̂̀ɴɢ.

Cᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ʙᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴀɴʜ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, đᴏ́ ʟᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ “ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ”. Tᴜ̛̀ đᴀ̂ʏ, ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂ɴ ʟᴏᴀ̣ɪ, đɪ̣ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ʜᴏ̛ɴ. Rᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ́ɴ, ᴛɪᴇ̂̀ɴ sᴜ̛̣, ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ ᴛᴜʏ́, ᴄᴏ̛̀ ʙᴀ̣ᴄ đᴇ̂̀ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̀ sᴏᴀ́ᴛ.

Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴏ̛ ʙᴀ̉ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̂̉ʏ ɴʜᴀɴʜ, ɴʜᴜ̛ɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴀɴʜ ᴍᴏ̂́ɪ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣.

Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ. Cᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̀ L ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 300 ᴍᴇ́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴀ̣ Vᴀ̆ɴ Cʜɪᴇ̂́ɴ (38 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ). Cʜɪᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴍᴀ ᴛᴜʏ́, ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂́ᴍ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, Cʜɪᴇ̂́ɴ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̣ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ xɪɴ đɪ ᴄᴀɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ.

Sᴜ̛̣ “ᴛʀᴀ́ɪ ᴋʜᴏᴀ́ʏ” ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴇ̂̉ ʏ́. Bᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ Cʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ 10 ɴᴀ̆ᴍ. Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ, Cʜɪᴇ̂́ɴ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʏ́ đɪ̣ɴʜ “ᴛᴜ̛̣ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ” ǫᴜᴀʏ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴀ̂́ʏ.

Vɪ̀ sᴀᴏ Cʜɪᴇ̂́ɴ đᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ “ᴛᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ɴʜ” ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́? Pʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̆ɴɢ ɢᴀ̃ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ “ᴛʜᴀ̂ᴍ ɴɪᴇ̂ɴ” ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ʏ́ đɪ̣ɴʜ “ᴅᴜ̛́ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ” đᴇ̂̉ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ʙᴀᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ? Cʜɪᴇ̂́ɴ ʀᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̂̀ᴍ ɴɢᴀ̆́ᴍ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀɪɴʜ sᴀ́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴀ́ɴɢ ɴɢʜɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɢᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ.

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Cʜɪᴇ̂́ɴ (ᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛ ʟɪᴇ̣̂ᴜ)

Hᴏ̛ɴ 100 ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴀ̣ᴄʜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴀ́ᴄ

Cᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴜ̃ɪ ᴛʀɪɴʜ sᴀ́ᴛ đɪ ᴛʜᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ đᴀ̃ ᴄᴜ̛̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴀ̣ɪ ᴄᴀɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ Cʜɪᴇ̂́ɴ. Nɢᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̂ɴ, Cʜɪᴇ̂́ɴ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ sᴜ̛̣ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ.

Vɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ sᴏ̂́ 1 ᴄᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ̂́ɪ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ́ ᴅᴇ̂̃ ʜɪᴇ̂̉ᴜ. Đɪ sᴀ̂ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ, ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀɪɴʜ sᴀ́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ɴɢᴀ̀ʏ 14/10/2016, Cʜɪᴇ̂́ɴ đᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ 1 ᴠᴜ̣ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ xᴀ̃ Tɪᴇ̂ɴ Dᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ (Sᴏ́ᴄ Sᴏ̛ɴ). Lᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ɢᴀ̃ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́.

Sᴜᴏ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ, Cʜɪᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ “ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ” ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ L. Cʜᴏ đᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴋʜɪ ᴄᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴛʜᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́, Cʜɪᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̆́ɴ ʟᴀ̀ ʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ʙᴀ̀ L.

Cʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀɪ, ᴠᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ đɪ ǫᴜᴀ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̀ L ɴᴇ̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̣ᴏ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ. Tᴏ̂́ɪ 10/11/2016, Cʜɪᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛ᴏ̛̣ɴ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʏ́ đɪ̣ɴʜ “đɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ” xᴇᴍ ɴʜᴀ̀ ɴᴀ̀ᴏ sᴏ̛ ʜᴏ̛̉ đᴇ̂̉ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ.

Gᴀ̃ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴ xᴇ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ́ɴɢ ᴛᴏ̂́ɪ, ᴋʜɪ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̀ L, Cʜɪᴇ̂́ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴜ̛̣ɴɢ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ʟᴀ̣ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴏ̣̂ɪ ǫᴜᴀ ʙᴏ̛̀ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ đᴇ̂̉ đɪ ᴠᴏ̀ɴɢ ʀᴀ ᴄᴜ̛̉ᴀ sᴀᴜ ɴʜᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ʏ.

Nʜᴀɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ᴍᴇ̀ᴏ, Cʜɪᴇ̂́ɴ ʟᴇᴏ ǫᴜᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ʀᴀ̀ᴏ ʟᴇ̉ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ. Gᴀ̃ ɴᴀ̆̀ᴍ ɪᴍ, ᴛʜᴏ̛̉ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜᴇ̣ đᴇ̂̉ “ɴɢʜᴇ ɴɢᴏ́ɴɢ”.

Đᴏ̂ɪ ᴍᴀ̆́ᴛ ‘ᴄᴜ́ ᴠᴏ̣” ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴅᴏ̃ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴘʜɪ́ᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀. Bᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴏ̛̣ᴛ, ɢᴀ̃ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴀ̀ L đᴇᴍ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ xᴜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ. Cʜɪ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴛᴀ̆́ᴄ, Cʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜᴏ́ɴ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀, ᴄʜᴜɪ “ᴛᴏ̣ᴛ” xᴜᴏ̂́ɴɢ ɢᴀ̂̀ᴍ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴᴀ̆̀ᴍ đᴏ̛̣ɪ “ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̛ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ”.

Mᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ sᴀᴜ, ʙᴀ̀ L ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ, ʙᴀ̀ ʟɪᴇ̂́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ Cʜɪᴇ̂́ɴ đᴀɴɢ ɴᴀ̂́ᴘ ᴛʀᴏɴɢ ɢᴀ̂̀ᴍ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴛʀɪ ʜᴏ̂. Hᴏᴀ̉ɴɢ sᴏ̛̣, Cʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜᴏ̂̉ᴍ ᴅᴀ̂ʏ, ʟᴀᴏ ʀᴀ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴛʜᴀ̂ɴ. Dᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ Cʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ L đᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴇᴏ, ɢɪᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ ᴠᴏ̛́ɪ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ.

Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, Cʜɪᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ̆̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴄʜᴀ̀ʏ ɢᴏ̂̃ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ đᴀ́ɴʜ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ ʙᴀ̀ L ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Pʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ᴄʜᴇ̂́ᴛ, Cʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ. Gᴀ̃ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ɪ ᴄᴜᴏ̂́ɴ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴀ̀ L ʟᴀ̣ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴀ̂ᴍ ʟᴜ̛̉ᴀ đᴏ̂́ᴛ. Nɢᴏ̣ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ʙᴜ̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ, ʙᴀᴏ ᴛʀᴜ̀ᴍ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴ ʏᴇ̂ɴ ᴀ̆́ɴɢ.

Cʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ sᴜ̛̣ ᴛɪ́ɴʜ ᴛᴏᴀ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ sᴇ̃ ᴄʜᴇ ᴍᴀ̆́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɢᴀ̃ đᴀ̃ ɴʜᴀ̂̀ᴍ. Tᴏ̣̂ɪ ᴀ́ᴄ ᴍᴀ̀ Cʜɪᴇ̂́ɴ đᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ, ᴅᴜ̀ ᴄᴏ́ ᴛɪɴʜ ᴠɪ đᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴏ̛ɪ ʙᴀ̀ʏ. Cʜɪᴇ̂́ɴ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ʙɪ̣ TAND TP Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ᴛᴜ̛̉ ʜɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ đᴏ̣̂ᴄ ᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Tʜᴇᴏ Gɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.