Vợ xuống tay էàŋ ŋɦẫŋ vì chồng ηɠσạĭ тìηɦ ngày 20/10, đầu vẫn dính nguyên ċâү ɗασ

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴏ̛̉ Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴅᴀᴏ ᴠᴀ̂̃ɴ ɢᴀ̆ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̉ɴʜ đᴀ̂̀ᴜ.

Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ɴɢᴀ̀ʏ 21/10, ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴏ̂̉ 3 ᴋʜᴜ 7 ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴀᴏ Xᴀɴʜ, TP Hᴀ̣ Lᴏɴɢ, Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ. Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ɴʜᴀ́ᴛ ᴅᴀᴏ ʙᴏ̂̉ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ, ɢᴜ̣ᴄ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴʜᴀ̀, ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ᴅᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 30ᴄᴍ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴅɪ́ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ.

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 21/10, ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ PV, ᴏ̂ɴɢ Tʀɪᴇ̣̂ᴜ Vᴀ̆ɴ Nɢʜɪ̃ᴀ – Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴀᴏ Xᴀɴʜ (TP Hᴀ̣ Lᴏɴɢ, Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̛̀ ʙᴀ́ᴏ đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ, ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 20/10, ᴀɴʜ Tʀᴀ̂̀ɴ H.L. ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴠᴏ̛̣ đɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̣ɴ, đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴜʏᴀ ᴠᴏ̛̣ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛᴀ̆́ᴛ ᴍᴀ́ʏ ɴᴇ̂ɴ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ǫᴜᴀ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴀɴʜ L. ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ʟᴀ̀ Tʀᴀ̂̀ɴ H.A ᴏ̛̉ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ T.H ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴀᴏ Xᴀɴʜ, TP Hᴀ̣ Lᴏɴɢ.

Nᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴋʜɪ ᴅᴀᴏ ᴠᴀ̂̃ɴ ɢᴀ̆ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̉ɴʜ đᴀ̂̀ᴜ

Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ɴʜᴀ̉ʏ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ́ɴʜ ᴄᴏ̂ ʙᴏ̂̀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴋʜᴀ́ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ɴɢᴀ̃ ʟᴀ̆ɴ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Sᴀᴜ ᴄᴜ́ ɴɢᴀ̃, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ đᴜ̛́ɴɢ ᴅᴀ̣̂ʏ, ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đᴀ́ɴʜ ɴʜᴀᴜ ᴠᴏ̛́ɪ H.A. ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ ᴍᴜ̃ɪ ɴʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ́ɴ ᴅᴀ̀ɪ ʙᴏ̂̉ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛɪ̉ɴʜ Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ đᴀ ᴄʜᴀ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴜ̀ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ, ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́ ɴɢᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ sᴀ̂ᴜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 5ᴄᴍ, ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ́ᴄʜ ᴠᴏ̉ ɴᴀ̃ᴏ, ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ ɴᴀ̃ᴏ.

Cᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʙᴏ́ᴄ ᴛᴀ́ᴄʜ ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴍᴀ́ᴜ ᴛᴜ̣, ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴍᴀ̉ɴʜ xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ɢᴀ̆ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̃ᴏ.

Sᴀᴜ 2ʜ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ǫᴜᴀ ᴄᴏ̛ɴ ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴏ̛̉ ᴍᴀ́ʏ.

Tʜᴜ Mɪɴʜ

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.