Vợ chồng nguyên giám đốc Sở Xây dựng bị ċướρ ƙɦốηɠ chế Ƌâɱ 10 nhát

Sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴀ̂ᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Sᴏ̛̉ Xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ, Tʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ, ᴛʀᴀ ʜᴏ̉ɪ ᴄʜᴏ̂̃ ᴄᴀ̂́ᴛ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ. Nɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ɢᴀᴍᴇ, đᴀɴɢ ᴅɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ́ɴ ɴᴏ̛̣ ᴠᴀʏ ɴᴏ́ɴɢ 100 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ.

Nɢᴀ̀ʏ 27/10, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Sᴏ̛̉ Xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴏ̛̉ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 4, TP Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ.

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đᴀ̃ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ Pʜᴀɴ Cʜɪ́ Tʜɪᴇ̣̂ɴ (30 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴏ̛̉ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 1) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʜᴀɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɴᴇ̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Tʜɪᴇ̣̂ɴ ʙɪ̣ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ᴠᴀ̀ᴏ 9ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 26/10 ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴏ̛̉ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 9, sᴀᴜ 36 ɢɪᴏ̛̀ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ. Tʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̉ɪ ᴄʜᴏ̛ɪ, ɴᴏ̛̣ ɴᴀ̂̀ɴ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 100 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ.

Tʜɪᴇ̣̂ɴ ʙɪ̣ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ sᴀᴜ 36 ɢɪᴏ̛̀ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ. Ảɴʜ: C.A.

Đᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴀ̉ ɴᴏ̛̣, Tʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀ̃ ᴍᴜᴀ ᴅᴀᴏ ʙᴀ̂́ᴍ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ D.T. (65 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴏ̛̉ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 4), ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Sᴏ̛̉ Xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴛɪ̉ɴʜ Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ.

Tᴏ̂́ɪ 24/10, Tʜɪᴇ̣̂ɴ đᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ. Ôɴɢ T. ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̉ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ đᴀ̂ᴍ 10 ɴʜᴀ́ᴛ. Vᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ T. ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ đᴀ̂ᴍ 4 ɴʜᴀ́ᴛ. Sᴀᴜ đᴏ́, Tʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ, ᴛʀᴀ ʜᴏ̉ɪ ᴄʜᴏ̂̃ ᴄᴀ̂́ᴛ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ.

Tʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴏ́, Tʜɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɴᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ̉ɴɢ sᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̂̉ᴜ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ. Vᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ T. đᴀ̃ ɢᴀ̆́ɴɢ sᴜ̛́ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ, sᴀᴜ đᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ.

“Tʜᴜ̉ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴀɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ, ʟɪᴇ̂̀ᴜ ʟɪ̃ɴʜ”, đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ Pʜᴀɴ Tʜᴀɴʜ Qᴜᴀ̂ɴ, Pʜᴏ́ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ – Tʜᴜ̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ ɴᴏ́ɪ.

Vɪ̣ ᴛʀɪ́ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ʙᴀ̂́ᴍ, ᴄᴀ́ᴄʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1 ᴋᴍ. Ảɴʜ: C.A.

Sᴀᴜ 3 ɴɢᴀ̀ʏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣, ᴏ̂ɴɢ T. ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ đᴀ̃ ǫᴜᴀ ᴄᴏ̛ɴ ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ ɴʜᴜ̛ɴɢ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴏ̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ʏᴇ̂́ᴜ. Tʜᴇᴏ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ, ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ, ᴛʜᴜ̉ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴠɪ̀ ʟᴏ sᴏ̛̣ ʙɪ̣ ᴄᴀᴍᴀʀᴇ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ Tʀᴀ̂̀ɴ Xᴜᴀ̂ɴ Áɴʜ, Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ, ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ đᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ, đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ.

Ôɴɢ đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ xᴀ́ᴄ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ, ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʜᴜʏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴏ̂́ɪ đᴀ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴋʜᴀ́ᴍ ᴘʜᴀ́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ sᴏ̛́ᴍ ɴʜᴀ̂́ᴛ. Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đᴀ̃ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣, ʙᴏ̂́ ᴛʀɪ́ ᴛʀɪɴʜ sᴀ́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴɢᴏ̃ ʀᴀ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛɪ̉ɴʜ Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ.

Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đᴀ̃ ʀᴀ̀ sᴏᴀ́ᴛ 200 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢʜɪ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ 150 ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ đᴀ̣̆ᴄ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ, ᴛʜᴜ̉ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́, ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ đᴇ̂ᴍ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋᴍ.

Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴛɪ̉ɴʜ Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴᴏ́ɴɢ ᴄʜᴏ Pʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ. Ảɴʜ: C.A.

Đᴀ̣̆ᴄ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴅᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̛́ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ đᴀ̃ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ. Tᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ʙᴀ̂́ᴍ, sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ.

Tᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ đᴀ̃ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, Bᴀɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ᴄᴏ́ đᴜ̉ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ Tʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜ̉ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃. Lᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ.

Kʜᴀɪ Tᴀ̂ᴍ

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.