Sự ᴋһốп пạп тộт ᴄùпɡ của gã trai ɡɪữ пɡườɪ ʏêᴜ cho 2 bạn “һɪếρ Ԁâᴍ” để thể hiện bản lĩnh

Kʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ, ᴛʀᴀᴏ ᴛʜᴀ̂ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴘʜᴀ̣̂ɴ, Kɪᴇ̂̀ᴜ “ᴅᴀ̂ɴɢ” ʟᴜᴏ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄʜᴏ 2 ʙᴀ̣ɴ. Kʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴇ̂́, ɢᴀ̃ ᴛʀᴀɪ đᴏ̂́ɴ ᴍᴀ̣ᴛ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ đᴇ̂̉ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ đᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ.

Pʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉ Vɪ Vᴀ̆ɴ Kɪᴇ̂̀ᴜ (SN 1996, ᴛʀᴜ́ xᴀ̃ Đᴏ̂̀ɴɢ Vᴀ̆ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tᴀ̂ɴ Kʏ̀, Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ), Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Bᴀ̆́ᴄ (SN 1999) ᴠᴀ̀ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ (SN 1998) ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴜ́ xᴀ̃ Tʜᴏ̣ Sᴏ̛ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Aɴʜ Sᴏ̛ɴ, Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “Hɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ” ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴠᴀ́ɴʜ. Cᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ đᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ Vᴜ̃ Tʜɪ̣ Mᴀ̂ʏ (SN 2000, ᴛᴇ̂ɴ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ).

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜɪᴇ̂ɴ sᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ, TAND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tᴀ̂ɴ Kʏ̀ đᴀ̃ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ Vɪ Vᴀ̆ɴ Kɪᴇ̂̀ᴜ 6 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀, Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Bᴀ̆́ᴄ 5 ɴᴀ̆ᴍ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜ̀ ᴠᴀ̀ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ 5 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ. Tᴀ̣ɪ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ, Mᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ, ɴɢʜᴇ đᴀ̂ᴜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂́ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, ᴄᴏ̂ đᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Nᴀᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜᴇ̂. Cʜɪ̉ ᴄᴏ́ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ Mᴀ̂ʏ ᴛʜᴀʏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ đᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛̣ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11, Vɪ Vᴀ̆ɴ Kɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ Mᴀ̂ʏ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Kɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ Pʜᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ. Sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜɪ̀ Mᴀ̂ʏ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ Kɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ɢᴏ̛̃ ɴʜᴀᴜ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴏ̛̀ɪ. Vᴀ̀ɪ ʟᴀ̂̀ɴ đᴜ̛ᴀ đᴏ́ɴ ʜᴇ̣ɴ ʜᴏ̀, Mᴀ̂ʏ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ, ᴛʀᴀᴏ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ɢᴀ̃ ᴛʀᴀɪ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̂́ɴ ʙɪ ᴋɪ̣ᴄʜ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ᴘ.

Tᴏ̂́ɪ 5/12, Kɪᴇ̂̀ᴜ, Bᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ đɪ ᴅᴜ̛̣ đᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴇɴ. Nʜᴏ̛́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ɴᴇ̂ɴ Mᴀ̂ʏ ɴʜᴀ́ʏ ᴍᴀ́ʏ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Kɪᴇ̂̀ᴜ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̣ɪ ʀᴜ̉ đɪ ᴄʜᴏ̛ɪ. “Cᴏɴ ɴᴀ̀ʏ ᴅᴇ̂̃ ʟᴀ̆́ᴍ”, Kɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ́ʏ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ Bᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ… Kʜɪ ɢᴀ̣̆ᴘ Mᴀ̂ʏ, ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Kɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴀ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʙᴏ̛̀ sᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ xᴀ̃ Đᴏ̂̀ɴɢ Vᴀ̆ɴ (Tᴀ̂ɴ Kʏ̀) ᴄʜᴏ̛ɪ. Mᴀ̂ʏ ᴠᴀ̀ Kɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ́ᴄʜ đᴏᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴏ̛̉ ʙᴏ̛̀ sᴜᴏ̂́ɪ.

Kɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Bᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ: “Tᴀᴏ “ᴄʜᴏ̛ɪ” xᴏɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ, ʙᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̀ “ᴄʜᴏ̛ɪ””. Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Kɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̣̂ᴛ đᴇ̀ɴ xᴀɴʜ, Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ sᴀ̀ᴍ sᴏ̛̃, ᴋᴇ́ᴏ Mᴀ̂ʏ đɪ ʀᴀ ʙᴏ̛̀ sᴜᴏ̂́ɪ. Mᴀ̂ʏ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̛̣, ᴄᴀ̆́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀʏ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̀ Kɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̛́ɪ đᴇ ᴅᴏ̣ᴀ “ᴄᴀ̆́ɴ đᴀ́ɴʜ ɢᴀ̃ʏ ʀᴀ̆ɴɢ” ʀᴏ̂̀ɪ ɢɪᴜ̛̃ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄʜᴏ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ đᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ. Mᴀ̂ʏ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̛̣ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ʟɪᴇ̣̂ᴛ, ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜɪ̀ᴀ ᴋʜᴏ́ᴀ xᴇ ᴍᴀ́ʏ đᴀ̂ᴍ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̀ Bᴀ̆́ᴄ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴄʜɪ̀ᴀ ᴋʜᴏ́ᴀ. Bᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̀ Kɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪᴜ̛̃ ᴛᴀʏ Mᴀ̂ʏ, ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴀ̂́ᴛ đᴇ̂̉ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ́ᴄ ʟᴏ́ᴄ, ᴠᴀɴ xɪɴ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ Mᴀ̂ʏ ᴛʜɪ̀ đᴇ̂́ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ Bᴀ̆́ᴄ. Bɪ̣ ʙᴀ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴘ, Mᴀ̂ʏ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ, Bᴀ̆́ᴄ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴇᴏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴜ̛́ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ᴀ sᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜɪ̀ ʙᴏ̉ đɪ. Cᴀ̉ ʙᴀ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴀ̣ʏ xᴇ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ɴɢᴜ̉ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ. Rɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ Mᴀ̂ʏ, ǫᴜᴀ́ sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ̀ ᴛʀᴏ̂́ɴ đᴇ̂́ɴ ʟᴀ́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴇɴ ᴛʀᴜ́ ɴɢᴜ̣. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ Mᴀ̂ʏ ᴠᴇ̂̀, ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ đᴏ̂̉ xᴏ̂ đɪ ᴛɪ̀ᴍ. Đᴇ̂́ɴ ɢᴀ̂̀ɴ sᴀ́ɴɢ, Mᴀ̂ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴀ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ Mᴀ̂ʏ ᴄᴏ́ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴛᴏ̣̂ɪ, Vɪ Vᴀ̆ɴ Kɪᴇ̂̀ᴜ, Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Bᴀ̆́ᴄ, Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tᴀ̂ɴ Kʏ̀ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ́.

Tᴀ̣ɪ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ, ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ ᴍᴀ̀ xɪɴ HĐXX xᴇᴍ xᴇ́ᴛ ɢɪᴀ̉ᴍ ɴʜᴇ̣ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ. Vᴇ̂̀ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴅᴀ̂ɴ sᴜ̛̣, Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Bᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̀ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ đᴀ̃ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ xᴏɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ. Rɪᴇ̂ɴɢ Vɪ Vᴀ̆ɴ Kɪᴇ̂̀ᴜ, HĐXX ᴘʜɪᴇ̂ɴ sᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ Vɪ Tʜɪ̣ Mᴀ̂ʏ ʜᴏ̛ɴ 4,3 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ. Bᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ Kɪᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 50 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ.

HĐXX ᴛᴀ̣ᴍ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ đᴇ̂̉ ʜᴀɪ ʙᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ, ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴏ Vᴜ̃ Tʜɪ̣ Mᴀ̂ʏ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴀ̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ, ʜᴀɪ ʙᴇ̂ɴ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ Vɪ Vᴀ̆ɴ Kɪᴇ̂̀ᴜ sᴇ̃ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜɪ́ᴀ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ 32,5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ (ʜɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ đᴀ̃ ɴᴏ̣̂ᴘ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴀ́ɴ 10 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ).

Sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴀ̣ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ sᴜ̛̣, ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ Mᴀ̂ʏ đᴀ̃ xɪɴ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴀ́ɴ ᴄʜᴏ Vɪ Vᴀ̆ɴ Kɪᴇ̂̀ᴜ. Cʜɪ́ɴʜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̛́ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ɢɪᴜ́ᴘ Vɪ Vᴀ̆ɴ Kɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪᴀ̉ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 1 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ sᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ. Hᴀɪ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̀ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Bᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ 1 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.