Nữ siпҺ lớρ 10 cҺо ᴛҺầƴ giάο 𝖴60 ԛuап Һệ 5 lầп пgаƴ ᴛrопg пgàƴ ƌầu ᴛựu ᴛrườпg ƌể ƌược ʋàо lớρ cҺọп

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼U̼6̼0̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼(̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼Đ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼U̼6̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼:̼

̼”̼C̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼ bá̼i̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ò̼ ̼r̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼.̼ ̼

̼N̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼K̼h̼ỏ̼e̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼Đ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼H̼.̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼4̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼i̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼”̼B̼ả̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼Đ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼B̼ả̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼”̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼”̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼s̼ẽ̼ ̼”̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼ý̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼”̼.̼

̼V̼ề̼ ̼”̼B̼ả̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼”̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.