Nữ giám ƌốc 𝖴50 rủ ԛuа ƌêm , ᴛrаi ᴛrẻ Һùпg Һục cả ƌêm ʋẫп ƌòi làm ᴛiếρ, вực mὶпҺ ƌâm cҺếᴛ ᴛại cҺỗ

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼“̼t̼â̼n̼”̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼

̼“̼P̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼C̼S̼H̼S̼)̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼”̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ậ̼u̼.̼

̼T̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼)̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼r̼ổ̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼H̼S̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼“̼t̼á̼ ̼t̼ú̼c̼”̼ ̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼“̼đ̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼”̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼d̼ạ̼i̼…̼

̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼“̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼é̼t̼”̼ ̼á̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼V̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼“̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼”̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ã̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ị̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ữ̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ẽ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.