Nóпg: Đапg mапg вầu, пữ giάο ʋiêп вị ρҺụ ҺuƴпҺ ƌáпҺ ‘sảƴ ᴛҺаi’ cҺἰ ʋὶ вé ʋề пҺà kҺôпg вiếᴛ cҺàо Һỏi

N̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼”̼B̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼a̼u̼ ̼(̼t̼a̼o̼)̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼-̼ ̼L̼à̼o̼ ̼(̼T̼P̼.̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼H̼.̼ ̼-̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼H̼.̼:̼ ̼”̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼3̼0̼ ̼ ,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼3̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼T̼P̼.̼V̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼h̼ ̼(̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼-̼ ̼L̼à̼o̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

C̼ô̼ ̼H̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼:̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼.̼ ̼”̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼:̼ ̼“̼C̼h̼ị̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼“̼B̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼a̼u̼ ̼(̼t̼a̼o̼)̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼ô̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼“̼M̼i̼ ̼(̼m̼à̼y̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼a̼u̼ ̼(̼t̼a̼o̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼u̼ ̼(̼t̼a̼o̼)̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼i̼”̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼.̼

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼”̼.̼

N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼H̼.̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼A̼N̼T̼Đ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẩ̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.