Một thanh niên bị 3 ρɦụ ηữ ċưỡηɠ ɦĭếρ suốt 3 ngày

Bᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ 23 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ sᴜᴏ̂́ᴛ 3 ɴɢᴀ̀ʏ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ɴᴀ̀ʏ ʙɪ̣ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴛᴀxɪ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ.

Tᴏ̛̀ Dᴀɪʟʏ Mᴀɪʟ ʜᴏ̂ᴍ 29-9 ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴀxɪ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ 3 ɴɢᴀ̀ʏ ᴏ̛̉ TP Pʀᴇᴛᴏʀɪᴀ-Nᴀᴍ Pʜɪ. Bᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴀɴʜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴀxɪ ᴄᴏ́ 3 ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴇ̉ ɴɢᴏ̂̀ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ. Cʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ sᴀᴜ đᴏ́ đᴏ̂̉ɪ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴏ̂̀ɪ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̆ɴɢ ɢʜᴇ̂́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴɢᴜ̉ ɢᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʟᴀ̣.

Nᴀᴍ Pʜɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴄᴏ́ ᴛɪ̉ ʟᴇ̣̂ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ. Ảɴʜ: PRI

Tʜᴇᴏ sɪ̃ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ Cᴏʟᴇᴛᴛᴇ Wᴇɪʟʙᴀᴄʜ, ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʀᴏɴɢ 3 ɴɢᴀ̀ʏ, ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ʙɪ̣ 3 ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴘ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ. “Hᴏ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴜᴏ̂́ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴘ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ” – ᴏ̂ɴɢ Wᴇɪʟʙᴀᴄʜ ɴᴏ́ɪ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴀᴍ ᴋᴇ̂́ᴛ: “Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ Nᴀᴍ Pʜɪ sᴇ̃ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴛʀɪ̣ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ, ʙᴀ̂́ᴛ ᴋᴇ̂̉ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛɪ́ɴʜ”.

Cᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ, ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ʙɪ̣ đᴜ̛ᴀ ᴛᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɴʜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̉ɪ ᴄʜᴇ ᴛʜᴀ̂ɴ. Aɴʜ ᴠᴀ̂̃ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴʜᴏ̛̀ ᴄʜᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀.

Bᴀ̣ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴘʜᴏ̂̉ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴏ̛̉ Nᴀᴍ Pʜɪ. Ưᴏ̛́ᴄ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴᴀ̆ᴍ, ᴄᴏ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 500.000 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ʙɪ̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ.

Ôɴɢ Rᴇᴇs Mᴀɴɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Hɪᴇ̣̂ᴘ ʜᴏ̣̂ɪ Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴏ̂́ɴɢ sᴏ́ᴛ ʟᴀ̀ ɴᴀᴍ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴏ̛̉ Nᴀᴍ Pʜɪ (SAMSSA), ɴʜᴀ̣̂ɴ đɪ̣ɴʜ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɢᴀ̂̀ɴ 20% ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ. “Hᴏ̣ ɪ́ᴛ ᴋʜɪ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴠɪ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ” – ᴏ̂ɴɢ Mᴀɴɴ ʟᴜ̛ᴜ ʏ́.

Pʜᴀ̣ᴍ Nɢʜɪ̃ᴀ (Tʜᴇᴏ Dᴀɪʟʏ Mᴀɪʟ)

Tʜᴇᴏ ʜᴛᴛᴘs://ɴʟᴅ.ᴄᴏᴍ.ᴠɴ/ᴛʜᴏɪ-sᴜ-ǫᴜᴏᴄ-ᴛᴇ/ᴍᴏᴛ-ᴛʜᴀɴʜ-ɴɪᴇɴ-ʙɪ-3-ᴘʜᴜ-ɴᴜ-ᴄᴜᴏɴɢ-ʜɪᴇᴘ-sᴜᴏᴛ-3-ɴɢᴀʏ-20170529183550917.ʜᴛᴍ

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.