Kiên Giang: Nữ sinh lớp 10 тự тử vì không được thầy giáo hứa cưới làm vợ

Nᴜ̛̃ sɪɴʜ đᴀɴɢ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ 10 ᴏ̛̉ ᴛɪ̉ɴʜ Kɪᴇ̂ɴ Gɪᴀɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴏ̣ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉ ᴠɪ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴀ̣ʏ ᴄᴀ̂́ᴘ 2 đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴏ̛̣ ɴʜᴜ̛ đᴀ̃ ʜᴜ̛́ᴀ.

Nɢᴀ̀ʏ 15-10, ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ Bᴀ́ᴏ Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Lᴀᴏ Đᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ Cʜɪ ʙᴏ̣̂ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Vɪ̃ɴʜ Pʜᴏɴɢ 2, ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ xᴀ̃ Vɪ̃ɴʜ Pʜᴏɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vɪ̃ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ (Kɪᴇ̂ɴ Gɪᴀɴɢ) ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴀɪ ᴛʀᴜ̛̀ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ Đᴀ̉ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ N.T.Q., ʟᴀ̀ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 8-10, ᴇᴍ T. (đᴀ̃ ᴛʜᴀʏ ᴛᴇ̂ɴ, ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ʟᴏ̛́ᴘ 10 ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vɪ̃ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ) đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴏ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏ̂́ Vɪ̃ɴʜ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ 2, ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Vɪ̃ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ đᴇ̂̉ ʜᴇ̣ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴏ̂ɴɢ Q. Tᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, T. ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ʜᴜ̛́ᴀ sᴇ̃ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣ đᴇ̂̉ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴏ̛̣ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ. Dᴏ đᴏ́, T. ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴏ̂ɴɢ Q. ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴏ̣ ᴄʜᴏ̛̉ T. đᴇ̂́ɴ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Y ᴛᴇ̂́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vɪ̃ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴇᴍ T., Bᴀɴ Gɪᴀ́ᴍ ʜɪᴇ̣̂ᴜ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Vɪ̃ɴʜ Pʜᴏɴɢ 2 đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴏ̂ɴɢ Q. ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Qᴜᴀ đᴏ́, ᴏ̂ɴɢ Q. ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴜ̛ᴀ ʜᴏ̂ᴍ đᴏ́ ᴇᴍ T. ᴄᴏ́ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ đᴇ̂̉ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ǫᴜᴀ̀ 20-10. Nɢʜɪ̃ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴛʀᴏ̀ ɴᴇ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂́ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ. Tᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, ᴇᴍ T. ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ɢɪᴀ́ᴏ ᴄᴜ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴏ̛̣ đᴇ̂̉ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴏ̂ɴɢ Q. ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ T. ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴏ̉, ʟᴏ ʜᴏ̣ᴄ đɪ ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ ʀᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ. Dᴏ đᴏ́, ᴋʜɪ ᴏ̂ɴɢ Q. ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜɪ̀ ᴇᴍ T. ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴏ̣.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴏ̂ɴɢ Q. ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴍᴏ̣ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ sᴀɪ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Vᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴᴀ̀ʏ, ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 25-10, Cʜɪ ʙᴏ̣̂ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴏ̣ᴘ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̉ɴɢ ᴜ̉ʏ xᴀ̃ ᴠᴀ̀ Ủʏ ʙᴀɴ Kɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đᴇ̂̀ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ xᴜ̛̉ ʟʏ́. Tʜᴇᴏ đᴏ́, Cʜɪ ʙᴏ̣̂ đᴀ̃ ʙᴏ̉ ᴘʜɪᴇ̂́ᴜ ᴋɪ́ɴ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Q. ᴠᴏ̛́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴏ́ 23/23 ᴘʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴀɪ ᴛʀᴜ̛̀ Đᴀ̉ɴɢ.

Vᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ Vɪ̃ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ, ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴᴀ̆́ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ, Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴄʜᴏ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ đᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʜᴇᴏ đᴜ́ɴɢ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

“Kᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ Cʜɪ ʙᴏ̣̂ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴜ̛̉ɪ ᴠᴇ̂̀ Đᴀ̉ɴɢ ᴜ̉ʏ xᴀ̃ ʀᴏ̂̀ɪ sᴀᴜ đᴏ́ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ Bᴀɴ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ đᴇ̂̉ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴀɪ ᴛʀᴜ̛̀ Đᴀ̉ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Q. ᴅᴏ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ ɴʜᴀ̀ ɢɪᴀ́ᴏ. Đᴀ̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ɢɪᴀ́ᴏ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛, ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ đᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴇᴏ”- ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ Vɪ̃ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ.

T.Nᴏ̂́ᴛ

Tʜᴇᴏ ʜᴛᴛᴘs://ɴʟᴅ.ᴄᴏᴍ.ᴠɴ/ᴛʜᴏɪ-sᴜ/ʟᴀᴍ-ʀᴏ-ᴠᴜ-ɴᴜ-sɪɴʜ-ʟᴏᴘ-10-ᴛᴜ-ᴛᴜ-ᴠɪ-ᴋʜᴏɴɢ-ᴅᴜᴏᴄ-ᴛʜᴀʏ-ɢɪᴀᴏ-ʜᴜᴀ-ᴄᴜᴏɪ-ʟᴀᴍ-ᴠᴏ-20201130172942415.ʜᴛᴍ

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.