HỎA TỐC : Chủ tịch nước gửi yêu cầu khẩn tới lực lượng Công An “không được gây trở ngại, khó khăn cho dân”

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴘʜụᴄ ᴠụ ɴʜâɴ ᴅâɴ, ɢắɴ ᴠớɪ ᴅâɴ, ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴅâɴ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ɢâʏ ᴛʀở ɴɢạɪ, ᴋʜó ᴋʜăɴ.

ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛʜảᴏ ʟᴜậɴ ᴛổ ᴠề ᴅự áɴ ʟᴜậᴛ sửᴀ đổɪ, ʙổ sᴜɴɢ ᴍộᴛ số đɪềᴜ ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴠà ᴅự áɴ ʟᴜậᴛ sửᴀ đổɪ, ʙổ sᴜɴɢ ᴍộᴛ số đɪềᴜ ᴄủᴀ ʙộ ʟᴜậᴛ ᴛố ᴛụɴɢ ʜìɴʜ sự ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟶/𝟷𝟶, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ᴘʜúᴄ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄó ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴋʜá ʜᴏàɴ ᴄʜỉɴʜ, ᴄó ᴠị ᴛʜế ᴛʀᴏɴɢ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄả ɴướᴄ ᴠà ᴄó ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ. sắᴘ ᴛớɪ ʟᴜậᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã sẽ ᴄó ɴʜữɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄụ ᴛʜể, ʀõ ʀàɴɢ ʜơɴ, ᴄʜế ᴛàɪ ʀàɴɢ ʙᴜộᴄ ʜơɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ, ᴠấɴ đề ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ở ɴôɴɢ ᴛʜôɴ ʜɪệɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ᴠɪệᴄ ʙổ sᴜɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xử ʟý ᴛố ɢɪáᴄ, ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ʀấᴛ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ. Ôɴɢ ɴóɪ ᴛỷ ʟệ xử ʟý ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ʟà ᴄʜỉ ᴛɪêᴜ ʀấᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴍà ǫᴜốᴄ ʜộɪ đưᴀ ʀᴀ.

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ᴘʜúᴄ ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛʜảᴏ ʟᴜậɴ

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ đâʏ ʟà ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴠà ᴄũɴɢ ʟà ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ʜɪệɴ ɴᴀʏ. ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʀàɴɢ ʙᴜộᴄ ᴛʜì ᴠɪệᴄ ɴắᴍ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ sẽ ᴄʜưᴀ đếɴ ɴơɪ đếɴ ᴄʜốɴ. ᴘʜảɪ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄᴀᴏ ʜơɴ, độ ᴄʜíɴʜ xáᴄ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴘʜảɪ ʀõ ʀàɴɢ ʜơɴ, ᴛừ đó để ᴄôɴɢ ᴀɴ xã sáᴛ ᴅâɴ, sáᴛ ᴄơ sở ʜơɴ.

“ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ᴍớɪ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ᴋʜôɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴍà ở ᴄả ɴôɴɢ ᴛʜôɴ, ᴠấɴ đề ᴛʀộᴍ ᴄắᴘ, ᴛộɪ ᴘʜạᴍ, ᴋể ᴄả ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄᴀᴏ ở ɴôɴɢ ᴛʜôɴ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ. ᴠì ᴛʜế, ɴʜɪệᴍ ᴠụ xử ʟý ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜàɴʜ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã, ʀấᴛ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ.

ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴘʜụᴄ ᴠụ ɴʜâɴ ᴅâɴ, ɢắɴ ᴠớɪ ᴅâɴ, ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴅâɴ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄấᴘ ɢâʏ ᴛʀở ɴɢạɪ, ᴋʜó ᴋʜăɴ”, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ɴóɪ.

ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ɴʜà ɴướᴄ đề ɴɢʜị ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄó ᴛổɴɢ ᴋếᴛ, đáɴʜ ɢɪá ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã để ᴘʜáᴛ ʜᴜʏ ᴍặᴛ ᴛốᴛ, ᴄʜấɴ ᴄʜỉɴʜ ᴛồɴ ᴛạɪ, ᴋể ᴄả ᴠấɴ đề ᴄơ sở ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ, ᴄʜỗ ở ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ, sự ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ đảɴɢ ủʏ xã, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ xã, ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴅâɴ ǫᴜâɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ.

ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴛʜảᴏ ʟᴜậɴ ᴠề ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ɴàʏ, Đạɪ ᴛướɴɢ ᴛô ʟâᴍ, ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ xã, ᴘʜườɴɢ đứɴɢ ᴠề ᴍặᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ʟà ɴɢᴀɴɢ ɴʜᴀᴜ, ɴʜưɴɢ ʜɪệɴ ǫᴜʏ ᴍô ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴠà xã ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ.

“ǫᴜʏ ᴍô ᴄủᴀ xã ᴄʜỉ ʙằɴɢ 𝟷/𝟻 ᴄủᴀ ᴘʜườɴɢ, ɴʜưɴɢ ᴛʜựᴄ ᴛế ᴄó ɴʜɪềᴜ xã ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ʜơɴ ᴘʜườɴɢ ɴʜɪềᴜ. ɴʜư ɴʜữɴɢ xã đᴀɴɢ đô ᴛʜị ʜóᴀ, xã ᴠᴇɴ đô, xã ᴠùɴɢ sâᴜ, ᴠùɴɢ xᴀ, ᴠùɴɢ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ; ᴄó ɴʜữɴɢ xã đɪ ᴛʀᴏɴɢ xã ᴋʜôɴɢ ᴛʜôɪ ᴄũɴɢ ɢầɴ ᴛʀăᴍ ᴄâʏ số.

ɴếᴜ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴠɪệᴄ ɴàʏ ᴛʜì ᴅâɴ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ đượᴄ ʜưởɴɢ ᴛʜụ ɴʜữɴɢ ᴠấɴ đề ʙảᴏ đảᴍ ᴠề ᴀɴᴛᴛ, ɴʜữɴɢ ʙứᴄ xúᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ, ᴍà ʟêɴ ʜᴜʏệɴ ᴛʜì ᴄàɴɢ xᴀ… ɢầɴ ᴅâɴ, sáᴛ ᴅâɴ ᴄủᴀ ᴄấᴘ xã ʟà ʀấᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ”, ʙộ ᴛʀưởɴɢ ᴛô ʟâᴍ ɴóɪ.

Đạɪ ᴛướɴɢ ᴛô ʟâᴍ, ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴛạɪ ʙᴜổɪ ᴛʜảᴏ ʟᴜậɴ

ʙộ ᴛʀưởɴɢ ᴛô ʟâᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɢầɴ 𝟸 ɴăᴍ ǫᴜᴀ ʙộ đã đɪềᴜ độɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟺𝟻.𝟶𝟶𝟶 ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏ xᴜốɴɢ 𝟷𝟶𝟶% xã, đạᴛ ᴛỷ ʟệ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ 𝟻,𝟸 ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏ/xã.

“ᴛʜựᴄ ᴛế, ᴛừ 𝟷/𝟷𝟶/𝟸𝟶𝟷𝟽 đếɴ ᴛʜáɴɢ 𝟼/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄôɴɢ ᴀɴ xã đã xử ʟý ʜơɴ 𝟸𝟾𝟹.𝟶𝟶𝟶 ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ (ᴄʜɪếᴍ ᴛʀêɴ 𝟼𝟶%), ᴄʜủ ʏếᴜ ɴʜữɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ở địᴀ ʙàɴ ᴄơ sở ɴʜư ᴛʀộᴍ ᴄắᴘ ᴛàɪ sảɴ, ᴄố ý ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ, ɢâʏ ʀốɪ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ… ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴘʜâɴ ᴄấᴘ ᴄʜᴏ xã sẽ ʀấᴛ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ʙởɪ ᴠì ɴʜữɴɢ ᴠấɴ đề ɴàʏ ᴄầɴ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛừ sớᴍ, ᴛừ xᴀ; ɴếᴜ ᴋéᴏ ᴅàɪ ᴋʜôɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴄó ᴛʜể ᴅẫɴ đếɴ ᴍộᴛ ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự ᴋʜáᴄ”, ʙộ ᴛʀưởɴɢ ɴóɪ.

ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ᴍộᴛ ɴăᴍ 𝟷 ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ 𝟶,𝟾𝟺 ᴛố ɢɪáᴄ, ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ; ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ, ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ 𝟷,𝟹%. ʙộ ᴛʀưởɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ᴋʜɪ sắᴘ xếᴘ ʟạɪ, đưᴀ ᴄáɴ ʙộ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ xᴜốɴɢ xã, ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜôɴɢ ᴛăɴɢ ʙɪêɴ ᴄʜế ᴍà ᴄʜỉ ᴛíɴʜ ᴛᴏáɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴộɪ ʙộ. ᴄʜᴏ đếɴ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛăɴɢ ʙɪêɴ ᴄʜế ᴍà áᴘ ᴅụɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ, ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ, ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴄơ sở ᴠớɪ ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙộ ᴄʜỉ ᴄʜɪếᴍ 𝟷𝟻% ǫᴜâɴ số, ᴄòɴ ʟạɪ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ở ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ, ở xã.

Nguồn: https://vtc.vn/chu-tich-nuoc-yeu-cau-cong-an-xa-nang-cao-тʀᴀch-nhiem-phuc-vu-dan-ar642303.html?fbclid=IwAR1WZWbD_0fnbwVY-rwG54JIb1PBOAQSwYfJY9SsAILV4rqSfuqsDJXKF_o

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.