Hai tú bà 9X điều hành đường dây học sinh cấp 3 vừa đi học vừa báη ɗâм

Tʀɪɴʜ ᴠᴀ̀ Lʏ đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴍᴜᴀ ʙᴀ́ɴ ᴅᴀ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ “đᴏ̣̂ɪ ɴɢᴜ̃” ɢᴀ́ɪ ʙᴀ́ɴ ᴅᴀ̂ᴍ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̉, ᴄʜᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ ᴛᴜ̛̀ 14 đᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 18 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴀ Qᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ Lᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Hᴏᴀ̀ɴɢ Mᴀɪ Lʏ, SN 1997, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ Tᴏ̂̉ 2, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Mʏ̃ Lᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ Pʜɪ́ Tʜɪ̣ Vɪᴇ̣̂ᴛ Tʀɪɴʜ, SN 1996, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ Tᴏ̂̉ 13, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Mɪɴʜ Xᴜᴀ̂ɴ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴍᴏ̂ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̣ɪ ᴅᴀ̂ᴍ, xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ Tᴏ̂̉ 8, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Hᴜ̛ɴɢ Tʜᴀ̀ɴʜ, TP Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ đᴇ̂ᴍ 11, ʀᴀ̣ɴɢ sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 12/10.

Qᴜᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ɴᴀ̆́ᴍ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ, ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ TP Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴍᴏ̂ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̣ɪ ᴅᴀ̂ᴍ ᴅᴏ Tʀɪɴʜ ᴠᴀ̀ Lʏ đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ. Cᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴜ̛̃ ʙᴀ́ɴ ᴅᴀ̂ᴍ ᴛʀᴏɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̉, ᴄʜᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ ᴛᴜ̛̀ 14 đᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 18 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ̣ɴɢ đᴏ́, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ xᴀ́ᴄ ʟᴀ̣̂ᴘ Cʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ, ʜᴜʏ đᴏ̣̂ɴɢ, ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ, ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ đᴇ̂̉ ᴘʜᴀ́ ᴀ́ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ.

Tʀɪɴʜ ᴠᴀ̀ Lʏ.

Tʜᴜ̉ đᴏᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀɪɴʜ ᴠᴀ̀ Lʏ ʟᴀ̀ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙᴀ́ɴ ᴅᴀ̂ᴍ ʟᴀ̀ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ, sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʜᴀᴍ ᴄʜᴏ̛ɪ, đᴀ̃ ʙᴏ̉ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̉ɴʜ. Tᴜ̀ʏ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ, 2 ᴛᴜ́ ʙᴀ̀ sᴇ̃ ʙᴏ̂́ ᴛʀɪ́ đɪ̣ᴀ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴍᴜᴀ ᴅᴀ̂ᴍ ᴀ̆ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ ᴛᴜʏ́, sᴀᴜ đᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴜ̛̃ ʙᴀ́ɴ ᴅᴀ̂ᴍ.

Rᴀ̣ɴɢ sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 12/10, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ ᴄʜᴜ̉ ᴛʀɪ̀ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Sᴏ̛ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̣̂ᴘ ʙɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ 10 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ (5 ɴᴀᴍ, 5 ɴᴜ̛̃) ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ᴠᴀ̀ ᴍᴜᴀ, ʙᴀ́ɴ ᴅᴀ̂ᴍ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ Sʜᴀɴɢʜᴀɪ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Tᴏ̂̉ 8, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Hᴜ̛ɴɢ Tʜᴀ̀ɴʜ, TP Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ. Tʀᴏɴɢ sᴏ̂́ 5 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴜ̛̃ ʙᴀ́ɴ ᴅᴀ̂ᴍ, ᴄᴏ́ 2 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̉ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, 2 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴜ̛̀ 16 đᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 18 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ 1 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ 18 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

Tᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ: Tʀɪɴʜ ᴠᴀ̀ Lʏ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴍᴏ̂ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ɴ ᴅᴀ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ɴᴀᴍ, ɢɪᴀ́ ᴛᴜ̛̀ 2 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴇ̂́ɴ 3 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ/ʟᴀ̂̀ɴ. Sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴀ̉, Tʀɪɴʜ ᴠᴀ̀ Lʏ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʟᴏ̛̣ɪ 50%, ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜɪ ᴛʀᴀ̉ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙᴀ́ɴ ᴅᴀ̂ᴍ. Tʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 11/10, Tʀɪɴʜ ᴠᴀ̀ Lʏ đᴀ̃ ᴛʜᴜ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ 5 ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴍᴜᴀ ᴅᴀ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ɴɢ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ 15 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ.

Lʏ́ Lᴀɴ

ʜᴛᴛᴘs://ᴄᴀɴᴅ.ᴄᴏᴍ.ᴠɴ/Bᴀɴ-ᴛɪɴ-113/ʜᴀɪ-ᴛᴜ-ʙᴀ-9x-ᴅɪᴇᴜ-ʜᴀɴʜ-ᴅᴜᴏɴɢ-ᴅᴀʏ-ᴍᴀɪ-ᴅᴀᴍ-ᴛᴜᴏɪ-ᴛᴇᴇɴ-ɪ632047/

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.