Hà Nội: Tạm đình chỉ giảng viên bị тố ɠạ ηữ ʂĭηɦ тớĭ ƙɦácɦ ʂạη để ‘qua môn’

Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ Kɪɴʜ ᴛᴇ̂́ – Kʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ đᴀ̃ ᴛᴀ̣ᴍ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂́ ɢᴀ̣ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ.

Nɢᴀ̀ʏ 27/10, ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɴᴀᴍ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ.

Tʜᴇᴏ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ, H. – ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴏ̛̉ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ, ᴅᴏ ʙɪ̣ ɴᴏ̛̣ ᴍᴏ̂ɴ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴄʜᴜ̉ đᴏ̣̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ʙᴏ̣̂ ᴍᴏ̂ɴ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ɢɪᴜ́ᴘ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀ̣̂ᴘ, ᴛʜᴀ̂̀ʏ ɢɪᴀ́ᴏ đᴀ̃ ʜᴇ̣ɴ H. ᴛᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ Bᴀ̣ᴄʜ Mᴀɪ.

Nᴀᴍ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ sᴇ̃ “ɢɪᴜ̛̃ ᴋɪ́ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴏ̣̂ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴀ̀ɴɢ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ”.

Đᴏᴀ̣ɴ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ɢɪᴀ́ᴏ ᴏ̛̉ Kʜᴏᴀ Kᴇ̂́ ᴛᴏᴀ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ Kɪɴʜ ᴛᴇ̂́ – Kʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ (Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ.

Tɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠᴀ̀ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴏ̂ɴɢ Vᴜ̃ Hᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴀɴʜ – Tʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ sɪɴʜ, Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ Kɪɴʜ ᴛᴇ̂́ – Kʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ɴᴀ̆́ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂, ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ sᴇ̃ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ.

“Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ᴛᴀ̣ᴍ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀ̂̀ʏ M. Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ đᴏ̛ɴ ʟᴇ̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ”, ᴏ̂ɴɢ Tʜᴀɴʜ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Tʜᴀɴʜ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴᴀ̆́ᴍ ʙᴀ̆́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̉ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀᴍ ᴋᴇ̂́ᴛ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴏ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

“Tʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɴᴀᴍ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ɴʜᴜ̛ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀᴍ ᴋᴇ̂́ᴛ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ᴄʜɪ̣ᴜ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ᴛᴀ̣ᴍ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴅᴀ̣ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ”, ᴏ̂ɴɢ Tʜᴀɴʜ ɴᴏ́ɪ.

Ôɴɢ Tʜᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ, ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛɪ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ. Đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀɴɢ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴛᴇ̂ɴ H. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠɪ̀ sᴏ̂́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ H. ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ.

“Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴀ̀ɴɢ ʟᴏ̣ᴄ đᴇ̂̉ ᴛɪ̀ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛɪ̀ᴍ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ. Đᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ đᴀ̂́ʏ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ᴄʜᴏ̛̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴇ̃ ʀᴏ̃”, ᴏ̂ɴɢ Tʜᴀɴʜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ.

Tʜᴇᴏ ʜᴛᴛᴘs://ᴠᴛᴄ.ᴠɴ/ʜᴀ-ɴᴏɪ-ᴛᴀᴍ-ᴅɪɴʜ-ᴄʜɪ-ɢɪᴀɴɢ-ᴠɪᴇɴ-ʙɪ-ᴛᴏ-ɢᴀ-ɴᴜ-sɪɴʜ-ᴛᴏɪ-ᴋʜᴀᴄʜ-sᴀɴ-ᴅᴇ-ǫᴜᴀ-ᴍᴏɴ-ᴀʀ643514.ʜᴛᴍʟ

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.