Điều tra vụ 1 quân nhân 19 tuổi bị 8 người ɦàηɦ ɦυηɠ dẫn đến էử ʋσŋɠ

8 ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ đᴀ̃ ʙɪ̣ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ (Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̉ᴀ Qᴜᴀ̂ɴ đᴏᴀ̀ɴ 1 (Bᴏ̣̂ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ), ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʜᴜ̣ ʟʏ́ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

Nɢᴀ̀ʏ 26/10, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴀ̃ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ 8 ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄʜᴏ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Qᴜᴀ̂ɴ đᴏᴀ̀ɴ 1 (Bᴏ̣̂ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ), đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ xᴀ̉ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ.

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ, ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ʟᴀ̀ ᴀɴʜ T.L (19 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ). Rᴀ̣ɴɢ sᴀ́ɴɢ 24/10, ᴀɴʜ L. đɪ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴄʜᴏ̛̉ ʙᴀ̣ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂̉ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ Đᴏ̂̀ɴɢ Vᴀɪ, ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Xᴜᴀ̂ɴ Mᴀɪ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃, ᴛʜɪ̀ Bᴜ̀ɪ Vᴀ̆ɴ Tʀɪᴇ̣̂ᴜ (18 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃) ᴄᴜ̀ɴɢ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ đɪ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴇ́ᴘ xᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ L. ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ.

Sᴀᴜ đᴏ́, ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đᴀ̃ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ɴᴀᴍ ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɴʜ L. ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Dᴜ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴀɴʜ L. đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Mᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ. (Ảɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏᴀ̣)

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ L., Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ đᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ. “Dᴏ ᴀɴʜ L. đᴀɴɢ ʟᴀ̀ ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴇ̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ đᴀ̃ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̉ᴀ Qᴜᴀ̂ɴ đᴏᴀ̀ɴ 1 ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʜᴜ̣ ʟʏ́ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ”, ᴄʜɪ̉ ʜᴜʏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

Tʜᴇᴏ ʜᴛᴛᴘs://ᴅᴀɴᴠɪᴇᴛ.ᴠɴ/ᴅɪᴇᴜ-ᴛʀᴀ-ᴠᴜ-1-ǫᴜᴀɴ-ɴʜᴀɴ-ʙɪ-8-ɴɢᴜᴏɪ-ʜᴀɴʜ-ʜᴜɴɢ-ᴅᴀɴ-ᴅᴇɴ-ᴛᴜ-ᴠᴏɴɢ-20211026191529052.ʜᴛᴍ

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.