Ʀùηɠ мìηɦ với lời tiên đoán trong vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương

Tʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, ʙᴇ́ L.G.H đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ sᴜᴏ̂́ɪ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀. Hɪᴇ̣̂ɴ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴀɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ʙᴀ̃, ʀᴏ̂́ɪ ʙᴏ̛̀ɪ.

Bᴇ́ L.G.H

Sᴀᴜ 4 ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ, ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ L.G.H (ɴɢᴜ̣ xᴀ̃ Mɪɴʜ Tᴀ̂ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Dᴀ̂̀ᴜ Tɪᴇ̂́ɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ) đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ.

Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình

Tʀᴜ̛ᴀ ɴᴀʏ 20/10, ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ PV, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Dᴀ̂̀ᴜ Tɪᴇ̂́ɴɢ (Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ 2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ʙᴇ́ H. đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴏ̂̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ sᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 600ᴍ, xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴏɴ sᴜᴏ̂́ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂ʏ ᴄᴏ̂́ɪ ʀᴀ̣̂ᴍ ʀᴀ̣ᴘ.

Lɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ H. ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ʙᴇ́ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴄᴏɴ sᴜᴏ̂́ɪ ɴᴏ̛ɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴇ́ H. ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ǫᴜᴀ ʀᴏ̂̀ɪ.

Bᴇ́ H.

Aɴʜ D. (ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ʙᴇ́ H.) ᴄʜɪᴀ sᴇ̉: “Mᴀ̂́ʏ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴍᴜ̛ᴀ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ, ʙᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ H. đᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟᴏ̣̂ɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏɴ sᴜᴏ̂́ɪ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛɪ̀ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ. Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 12 ɢɪᴏ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴀ 20/10, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ʟᴀ̀ đᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴇ́ ʀᴏ̂̀ɪ”.

Sᴜ̛̣ ʀᴀ đɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ H. đᴀ̃ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ́ᴛ ᴛᴏ ʟᴏ̛́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, ᴄᴀ̉ ʜᴏ̣ ʜᴀ̀ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ đᴇ̂̀ᴜ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ đᴇ̂̉ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ʙᴇ́.

Hɪᴇ̣̂ɴ, ᴄᴀ̉ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʙᴇ́ đᴀɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ. “Kʜɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴍᴀ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 5 ɴɢᴀ̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴄᴏɴ sᴜᴏ̂́ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ɴɢʜᴇ ᴍᴜ̀ɪ ʙᴏ̂́ᴄ ʟᴇ̂ɴ. Tɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ đᴀɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ʀᴏ̂́ɪ ʀᴇɴ, ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴀ́ᴜ ʟᴀ̆́ᴍ”, ᴀɴʜ D. ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 10ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 15/10, ʙᴇ́ L.G.H. ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴇ̣. Kʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ́ᴛ ᴛʀᴏ̛̉ ʀᴀ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ đᴀ̂ᴜ. Cᴀ̉ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙᴇ́ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ. Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đᴀ̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ, ᴛᴏ̉ᴀ đɪ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴇ́ sᴜᴏ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ.

Tʜᴇᴏ Tʀɪ́ Tʜᴜ̛́ᴄ Tʀᴇ̉

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.